LOGO

home
about us
messages
prayers
EVENTS
MATERIALS button
TESTIMONIALS
PHOTOS
NELPJ ARTICLES

INTENTION:

Lord Jesus, we totally consecrate to You thru Mama Mary

ourselves, our families, our country, Russia, and the whole world.

 

ANG BUG-OS NGA PAGHALAD NGADTO NI JESUS PINAAGI NI MARIA
by St. Louis Marie De Montfort

 

        O Walay kinutoban ug nagpakatawo nga Kinaadman, labing hiligugmaon ug simbahong Jesus, matuod nga Dios ug matuod nga tawo, bugtong Anak sa Dios Amahan ug ni Maria kanunay’ng Birhen, nagsimba ako Kanimo sa hilabihan nga nagpuyo diha sa himaya sa Imong Amahan sukad sa wala pay katuigan, ug diha sa ulay nga sabakan ni Maria, Imong labing takus nga Inahan diha sa Imong pagpakatawo. Ako nagapasalamat Kanimo tungod sa Imong paghaw-as sa Imong kaugalingon diha sa pagsul-ob sa kahimtang isip usa ka ulipon aron pagluwas kanako gikan sa mabangis nga kaulipnan sa dautan. Ako nagdayeg ug naghimaya Kanimo tungod sa imong pag-uyon nga motahod ka kang Maria, Imong Santa nga Inahan diha sa tanang mga butang, aron pinaagi kaniya ako mahimong Imong matinud-anon nga ulipon sa gugma. Apan ako nagkompisal nga wala ako makatuman sa mga panumpa ug panaad nga tim-os akong gihimo diha Kanimo atul sa akong bunyag. Ako wala makatu- man sa akong mga katungdanan ug ako dili angay nga tawgon nga Imong anak o bisan gani Imong ulipon. Sanglit ako dili man makaangkon sa bisan unsa gawas niadtong takus sa Imong pagsalikway ug kasilag, ako dili mangahas pag-inusara nga moduol sa  kasanag sa Imong pagkabalaan. Busa nagdangop ako sa panabang ug kaluoy sa Imong Santa nga Inahan, kinsa Imong gihatag kanako nga maoy magpataliwala ngadto Kanimo. Pinaagi kaniya ako naglaum nga makadawat gikan Kanimo sa paghinulsol ug pasaylo para sa akong mga sala, ug sa Kinaadman kinsa akong gipangandoy nga mopuyo dinhi kanako kanunay.
     

,,,,,,,,,Busa nagadangop ako kanimo, Putli nga Maria, buhing tabernakulo sa Diyos, kang kinsa ang walay Kinutubang Kinaadman nagbuot nga modawat sa pagsimba sa katawhan ug mga Angheles. Ako nagsangpit kanimo isip Rayna sa Langit ug Yuta tungod kay ang tanan nga ubos sa Dios gihimong sakop sa imong kagamhanan. Ako nagsangpit kanimo isip walay kapakyasang dangpanan sa mga makasasala, masaligon sa imong kaluoy nga wala pa gayud mitalikod kang bisan kinsa. Ihatag ang akong pangandoy alang sa Diosnon nga Kinaadman, ug aron pagsuporta sa akong pangaliya, dawata ang mga panaad ug ang paghalad sa akong kaugalingon nga karon akong himoon, bisan sayud ako nga dili takos.


        Ako, si (ngalan), usa ka makasasala, nagbag-o ug nagmatuod karong adlawa pinaagi Kanimo, sa akong mga saad sa bunyag. Ako nagsalikway kang Satanas sa kahangturan, sa iyong mga saad nga bakak, ug sa iyang dautang mga laraw; ug ako nagtugyan sa bug-os kong kaugalingon ngadto kang JesuCristo, ang Kinaadman nga Nagpakatawo, aron magpas-an sa akong krus sunod  Kaniya sa tibuok kong kinabuhi, ug alang sa dugang pagkamatinud-anon sukad karon.

         Karong adlawa, uban sa tibuok kalangitan, isip saksi, ako nagpili kanimo, Maria, isip akong Inahan ug Rayna. Ako nagtugyan ug naghalad sa akong kaugalingon nganha kanimo, lawas ug kalag, isip imong ulipon, lakip tanan kong gipanag-iya, espirituhanon ug materyal, lakip gani ang bili sa tanan kong mga maayong buhat, kaniadto, karon ug umaabot. Akong gihatag kanimo ang bug-os nga katungod sa paggamit kanako ug sa tanan kong gipanag-iya sa walay pagdumili sa imong kagustohan ug kahimut-an alang sa mas dakong kahimayaan sa Dios karon ug sa kahangturan.

.........Dawata mabination nga Birhen, kining gamay nga halad sa akong pagkaulipon aron pagpasidungog ug pag-awat sa pagsunod sa walay Kinutubang Kinaadman nga gihatag kanimo isip Iyang Inahan. Ako buot moila sa awtoridad nga Inyong gihuptan alang niining kabus nga makasasala. Pinaagi niini, ako buot usab nga magpasalamat sa Dios alang sa mga pribiliheyo nga gihatag kanimo sa Balaan nga Trinidad. Ako nagpadayag nga alang sa umaabot nga panahon ako maningkamot sa pagpasidungog ug pagtahod kanimo diha sa tanang butang isip imong matuod nga ulipon sa gugma.

        Dalaygon nga Inahan, ipakita ako sa imong Mahal nga Anak, isip Iyang ulipon karon ug sa kanunay, aron Siya nga kinsa nagluwas kanako pinaagi kanimo, modawat kanako karon pinaagi kanimo. O Inahan sa kaluoy, ihatag kanako ang grasya sa pag-angkon sa matuod nga Kinaadman sa Dios, ug busa himoa ako nga usa niadtong imong gimahal, gitudlo-an ug gigiyahan, imong gialimahan ug gipanalipdan isip imong mga anak ug mga ulipon. Ulay nga labing maunongon, himo-a ako diha sa tanang butang nga usa ka matinud- anon nga tinun-an, sumusunod, ug ulipon ni Jesus, imong Anak, ang Kinaadman nga Nagpakatawo, aron pinaagi sa Iyang panabang ug panig-ingnan, mahimo ako  nga hingpit, diha sa kapuno nga Iya ni Jesus dinhi sa yuta, ug diha sa kapuno sa Iyang himaya didto sa langit. Amen.

Ginoong Hesus, ako Imoha, ug ang tanan nga ako Imoha, pinaagi ni Maria, Imong Balaan nga Inahan.


 

...........DOWNLOAD PDF FILE OF BISAYA TC PRAYER

......

Deepen your understanding of the Total Consecration by reading THE CITIES OF MARY book and doing the 33 Days Preparation for TC JM

 

 

facebook like3 twitter